יחידה 1 - שבח הארץ
מפגש עם השפה העברית
מפגש עם מדרש
מפגש עם שיר
מפגש עם ציור
מפגש עם אמרות חז"ל
מפגש עם שבח הארץ בימינו